Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

12:02
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
12:02
6932 4940 500
Reposted fromwordboner wordboner viaiammistake iammistake

September 20 2018

17:50
Chciałbym Cię mieć w domu na jesień.
17:50
6620 ba84
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskillzmcfly skillzmcfly
17:46
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viaPaseroVirus PaseroVirus
17:46
6697 5284
Reposted fromkarahippie karahippie viaJessSilente JessSilente

September 18 2018

09:48
2365 2709
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive
09:46
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique vialaparisienne laparisienne
09:46
09:45
7415 b579
Reposted frompurrn purrn viaBalladyna Balladyna

September 14 2018

10:11
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viarachelbones rachelbones
10:11
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viadice dice
10:11
0485 6bdd 500
Reposted fromink ink vialeonette leonette
10:10
Reposted fromnordern nordern vialeonette leonette
10:10
1653 415a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
10:10
10:10
7321 bb51 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
10:08
0638 daa2 500
Reposted fromsavatage savatage viateisei teisei

September 13 2018

13:24
13:23
7910 e716
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viakarolinnaa karolinnaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl